Uniunea Națională a Barourilor din România organizează, în data de 31 august, examenul de primire în profesia de avocat şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2018.

Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări.

Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la testul grilă este de maximum 4 ore de la momentul la care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii.

La testul grilă, fiecare răspuns corect se evaluează cu un punct. Evaluarea lucrărilor la testul grilă se realizează prin procesare (scanare) electronică.

Subiectele pot avea și caracter aplicativ, constând în rezolvarea unor cazuri practice pe baza cunoştinţelor teoretice ale candidaţilor.

Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 368 din 22.06.2018, publicată pe site-ul U.N.B.R.

Cererile de înscriere se depun în intervalul 9 iulie 2018 (ora 8.00) – 3 august 2018 (ora 16.00), la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte:

– certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;

– actul de identitate, în copie;

– diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

– dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

– certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică; certificatul se eliberează de entităţile desemnate de către consiliile barourilor şi vor fi menţionate în anunţul de examen făcut de fiecare barou;

– certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

CEREREA DE ÎNSCRIERE ȘI REGULAMENTUL SE POT DESCĂRCA DE AICI

În perioada 3 august 2018 – 10 august 2018, barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2018”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2018”.

CALENDARUL examenului:

Până în 3 august, ora 16.00: depunerea cererilor de înscriere la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis

3 – 10 august: verificarea dosarelor de înscriere la examen

31 august: desfăşurarea examenului – INPPA Bucureşti, publicarea baremului de evaluare, după încheierea probei

Până în 1 septembrie: depunerea contestaţiilor (la INPPA sau centrul de desfăşurare a examenului)

Până în 3 septembrie: soluţionarea contestaţiilor